Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ A&A

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług tłumaczeń pisemnych i ustnych przez Biuro Tłumaczeń A&A, Anna Łukasiewicz-Mazur, z siedzibą pod następującym adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 67 lok. 128, 50-077 Wrocław, wpisane do centralnej ewidencji działalności gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem 160087882.
 1. SKŁADANIE I ODWOŁYWANIE ZLECEŃ
 1. Zlecenie może być przesłane przez Zleceniodawcę drogą elektroniczną lub pocztą.
 2. Po otrzymaniu zlecenia oraz tekstu do tłumaczenia Biuro Tłumaczeń A&A dokonuje jego wyceny i pisemnie potwierdza przyjęcie zlecenia do realizacji. Niniejsze potwierdzenie zostaje przesłane drogą elektroniczną lub pocztą.
 3. Potwierdzenie zlecenia przesłane przez Biuro Tłumaczeń A&A zawiera następujące informacje: szacunkową liczbę stron obliczeniowych (1 strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego liczy 1500 znaków ze spacjami, a tłumaczenia przysięgłego 1125 znaków ze spacjami, znaki są liczone w przetłumaczonym tekście, każda rozpoczęta strona tłumaczenia liczy się jak następna strona obliczeniowa), stawkę netto i brutto za 1 stronę obliczeniową, szacunkowy koszt wykonania tłumaczenia oraz termin wykonania tłumaczenia.
 4. Biuro Tłumaczeń A&A przystępuje do wykonania tłumaczenia po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę warunków określonych w potwierdzeniu przyjęcia zlecenia (akceptacja przesłana drogą elektroniczną lub pocztą) oraz po otrzymaniu bankowego potwierdzenia wpłaty zaliczki, jeśli dotyczy.
 5. Zleceniodawca ma prawo anulować zlecenie w formie pisemnej przesłanej drogą elektroniczną lub pocztą, ale w takim przypadku zobowiązany jest do zapłaty za tłumaczenie wykonane do momentu anulowania zlecenia. W sytuacji gdy tłumaczenie nie zostało jeszcze rozpoczęte (dotyczy to również całkowitej rezygnacji z potwierdzonego tłumaczenia ustnego) Biuro Tłumaczeń A&A obciąży Klienta opłatą przygotowawczą w wys. 15% + VAT usługi tłumaczeniowej brutto ale nie większą niż 500 zł + VAT.
 6. Zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów za tłumaczenie, nawet w przypadku gdy jest pośrednikiem w zleceniu, a osoba odpowiedzialna za zapłatę nie dokonała płatności.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE
 1. Biuro Tłumaczeń A&A ponosi odpowiedzialność z tytułu wykonania tłumaczenia do wysokości ceny zapłaconej przez Zleceniodawcę za tłumaczenie.
 2. Biuro Tłumaczeń A&A nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w przekazanym jej do tłumaczenia tekście, w szczególności jeśli stanowiłyby one naruszenie dóbr osobistych osoby trzeciej lub w innym zakresie byłyby sprzeczne z prawem.
 3. Biuro Tłumaczeń A&A nie odpowiada za niską wartość merytoryczną tekstu przekazanego do tłumaczenia oraz za błędy w tłumaczeniu, powstałe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.
 4. Wszelkie wskazówki dotyczące sposobu tłumaczenia i wykorzystania w nim słownictwa lub oznaczeń stosowanych wyłącznie przez Zleceniodawcę winny być dostarczone do Biura Tłumaczeń A&A wraz z tekstem do tłumaczenia. W przypadku braku wskazówek w tym zakresie, Biuro Tłumaczeń A&A nie przyjmuje reklamacji dotyczących tłumaczenia nieuwzględniającego słownictwa lub oznaczeń stosowanych przez Zleceniodawcę.
 5. Biuro Tłumaczeń A&A nie bierze odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie.
 6. Biuro Tłumaczeń A&A przyjmuje reklamacje dotyczące błędów w wykonaniu tłumaczenia, jeśli powstały one wyłącznie z winy Biura Tłumaczeń A&A.
 7. Reklamacja powinna być dostarczona w formie pisemnej w ciągu siedmiu dni od daty przekazania wykonanego tłumaczenia Zleceniodawcy przez Biuro Tłumaczeń A&A. Reklamacja powinna być uzasadniona i w sposób konkretny wskazywać błąd w tłumaczeniu oraz miejsce jego wystąpienia (z podaniem numeru strony i wiersza, w którym błąd występuje, oraz sprecyzowaniem rodzaju błędu).
 8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Biuro Tłumaczeń A&A zobowiązuje się do poprawienia tłumaczonego tekstu w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji, bez dodatkowych opłat.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Anna Łukasiewicz-Mazur prowadząca A&A Biuro Tłumaczeń z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 lok. 128, 50-077 Wrocław. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu wykonania tłumaczenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych opisane są w klauzulach informacyjnych w zakładce Ochrona danych osobowych (http://aia-tlumaczenia.pl/pl/29/ochrona-danych-osobowych).
 2. Podmioty gospodarcze będące stronami umowy o świadczenie usług oświadczają że:

2.1 Przysługuje im status odrębnych administratorów danych, w stosunku do danych osób wskazanych jako strony, przedstawiciele stron, pełnomocnicy, osoby do kontaktu, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego: „RODO”).

2.2 Każda ze Stron zgadza się na przetwarzanie przez drugą Stronę danych osobowych wzajemnie udostępnionych w dowolnym momencie w związku z wykonywaniem przez Strony praw lub/i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu  (w tym w związku z przetwarzaniem płatności).

2.3 Strony zobowiązane są do zastosowania wobec nich wszelkich zasad wynikających z przepisów RODO, w szczególności zaś w zakresie właściwego zabezpieczenia tych danych przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, a także spełnienia wobec osób, których dane otrzyma, obowiązku informacyjnego, o którym stanowi art. 14 RODO. Klauzula informacyjna dla reprezentantów i pracowników klienta, kontrahenta dostępna jest w zakładce Ochrona danych osobowych

(http://aia-tlumaczenia.pl/pl/29/ochrona-danych-osobowych)

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Tłumaczenie wykonane przez Biuro Tłumaczeń A&A pozostaje jego własnością, do czasu uiszczenia przez Zleceniodawcę całości ceny za tłumaczenie.
 2. Biuro Tłumaczeń A&A traktuje wszelkie teksty otrzymane od Zleceniodawcy w celu realizacji zlecenia jako poufne i zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy ich treści.
 3. Biuro Tłumaczeń A&A nie wyraża zgody na udostępnianie swoich tłumaczeń innym biurom tłumaczeń lub tłumaczom bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Biura Tłumaczeń A&A.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Przewiń do góry